Close

Místní kolo Zlatá udice 2024 – Písek

Dne 6. 4. 2024 ČRS MO Písek uspořádala ve spolupráci s DDM Písek Místní kolo Zlaté udice 2024. Závodu se zúčastnili děti z rybářských kroužků. Začínalo se lovem ryb na pravém bře…

Více ZDE

Historie rybaření v Písku

Královské město Písek mívalo od nepamněti od českých králů výsady rybolovu. Ve dvanáctém a třináctém století, byly ve městech, kde proudila řeka zakládány rybářské cechy, vznikaly celé rybářské čtvrti, které měly svá privilegia a svého staršího.

V našem městě Písku též zůstala po mnoho let památka na ony doby, ulice Rybářská, která před několika desítkami let ustoupila nové výstavě.

Rybářské cechy měly svá práva, výsady a velikou samosprávu.Toto uspořádání neztratilo svůj ráz až do doby vydání živnostenského řádu, které se stalo skutkem v druhé polovině devatenáctého století.

Rybaření bylo tehdy živností, zdroj a základní pramen obživy. Lovení ryb samo se provádělo způsoby dnes těžko pochopitelnými a cizími. K lovení ryb, jak uvádějí prameny, se používalo sítí střelby, hrotivých i řídkých, svrchnic,vazeb,čeřenů a provazců, kronglí, ne zřídka se používalo k lovu i výbušnin. Dále to byly tak zvané zástavy na jezech a ostatní lapadla všeho druhu.

P1020163

Řeky byly bohaty na ryby všeho druhu a tyto rybolovné mravy se udržely i po vydání zmíněného živnostenského řádu. K podstatným změnám došlo a právo rybolovné se za poplatek propůjčovalo zájemcům a mlynářům.

Chytání ryb dnešním způsobem – udicí – bylo věcí skoro neznámou. Tento způsob, tehdy pod termínem sportovní, k nám začal pronikat ze západu na sklonku devatenáctého století. Zde již byly patrny jisté prvky, které přinášely nové náhledy na lovení ryb, pamatovalo se na ochranu rybí osádky a hlavně se tu uplatňovaly některé výchovné momenty, které také ve svém působení přetvářely člověka v jeho poměru k přírodě.

Tyto nové směry se začaly uplatňovat také v Písku a první krok byl učiněn onoho památného dne 23. dubna 1882, kdy v hostinci „ U zlatého páva“ se sešlo několik přátel rybářského sportu, aby položili prvé základy ku zřízení rybářské organizace, která dostala do vínku: 1. český rybářský spolek v Písku“.

 

[foogallery id=“4894″]

 

Tito první průkopníci, našich snah mají především zásluhu v tom, že poprvé zavedli pořádek do rybaření na tekoucích vodách, a proto na také dnes vděčně vzpomínáme. Uvádíme jména některých z nich, která jsou nám známa. Byli to Josef Slavík, Antonín Cimbura, Václav Smutný, Karel Brandejs, Josef Kříž, Hynek Kapr, Dominik Mařík, Jan Albrecht, František Podlešák, Antonín Kápovský, Dominik Hauf a další. b) Přirozené pěstování a umělý chov ryb. Jak pokrokové cíle měl spolek již před 125 léty je zřejmo z těchto jeho prvních stanov, které pro zajímavost uvádíme.1.Jméno a sídlo spolku: První rybářský spolek v Písku.

2.Účel spolku:
a) Oživovati rybami tekoucí vodu Otava a po případě i Blanici. b) Šetřiti a zachovávati ryb způsobe racionálním v těchto řekách beze vší tendence jakékoliv ziskuchtivo
c) Rozšiřovati všemožným způsobem přízeň k přirozenému i umělému chovu ryb prostředky k dosažení účelu:

3.
a) Nájem a náležitý dozor na řeku Otavu a přítoky.
b) Zabraňování ryb loviti a chytati nedovoleným způsobem a to buď hromadně,
buď jednotlivě pomocí jakýchkoliv sítí, vidlí (kroglí), háků, kebulí, dynamitu,
slupů, vrší atd., ať již ve dne nebo v noci při záři světla.Řízení spolku:

Údové spolku:
Údové jsou čestní, dopisující, zakládající a řádní. Čestné členství se dostane tomu, kdo o spolek získal zásluhy zvláštní a toho volí valná hromada. Dopisující členy volí výbor.Zakládajícím údem je ten, kdo spolku přispěje nejméně 5 zlatých anebo jednou pro vždy 25 zlatých. Všichni občané, kteří dali podnět ku vzniknutí tohoto spolku a zapsáni jsou v pamětní knize spolkové jsou také členy zakládajícími, jsou ale povinni odváděti (platiti) ročně příspěvek v odstavci d) vytknutý. Řádným údem státi se může každý občan, který se uvolí, že bude ročně plniti závazky těmito stanovami vytknuté a zaplatí 1 zlatý 20 krejcarů ročněně a sice čtvrtlet nebo měsíčně napřed.

4.Právo a povinnosti úduv:

a) Čestní a dopisující používají všech práv, ale nemají žádných povinností.
b)Údové řádní mají právo ve všech shromážděních se účastniti, mají volební právo aktivní i pasívní, mohou kněh a sbírek a za přítomnosti jednoho člena výboru i do jednacích protokolů nahlédnouti. Údům jest dovoleno chytati ryby pro zábavu nebo pro poučení c) Povinnosti jsou:
1) Stanov těchto šetřiti
2) Rozkvět spolku a pokrok rybářství všemi silami podporovati.
3) V činnosti spolku vřelého bráti účastenství a schůze svědomitě navštěvovat.
4) Hromadou ustavený roční příspěvek na počátku každého čtvrtletí nebo měsíčně odvádí. 5) Vystoupení ze spolku se musí výboru podati písemně nebo shromáždění ústně.
6) Kdyby některý člen po tři sobě jdoucí čvrtletí příspěvku nesložil a napomenutí nedbal, považuje se za vystoupený.

P1070001

Řízení spolku vede předseda s výborem spolku, který se skládá z pěti členů a dvou náhradníků. Předseda, jednatel, pokladník, dva výboři a dva náhradníci se volí hromadně tajným hlasováním prostou většinou přítomných hlasů na dva roky. Místopředsedu volí sám předseda. Odbor působení valné hromady, výboru, předsedy a funkcionářův: a) Valnou hromadu svolává předseda jednou v roce za přítomnosti čtvrtiny členů a to v měsíci prosinci Mimořádnou však když důležité příčiny a zájmy spolku vyžadují anebo když o to žádá 10 členů spolku a předloží předsedovi spolku program o kterém se má na schůzi jednati. A TAK DÁLE ………….

P1070002

Tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Myšlenky našich předchůdců v nás vyvolávají obdiv v řešení měl jednatel naší MO pan Josef Řeřicha společně s redakční radou. Patří jim za to dík za nahlédnutí do naší minulosti.

SEZNAM VEDOUCÍCH.

Rok jmenování předsedů a jednatelů

1882 předseda p.Smutný Václav , jednatel p. Kápovský Antonín – 1885 Mudr. Hefsler, – 1886 Cimbura Antonín – 1888 Slavík Josef – 1890 prof.Sochor Antonín – 1891 Fanfule Rudolf – 1898 Pech Antonín – 1911 Kovář Čeněk – 1914 Kapr Augustin – 1916 Kovář Čeněk – 1918 prof. Krössl Karel – Skála František – 1925 Novotný František – 1926 Třeský Karel – 1927 Růžička Antonín – 1931 Mára František – 1932 Zvoníček Karel – 1934 Fiala Josef – Cílek Karel – 1935 Hadáček Rudolf – 1937 Škarvan Jan – 1938 Růžička Matěj – 1939 Růžička Alois – 1946 Černý Josef – 1949 Liška Jaroslav – 1951 Černý Josef – 1953 Husa Jan – 1954 Lebeda Karel – 1959 Marčál Václav – 1962Tumpach Vladimír – Růžička František – 1970 Kostlivý Ludvík – 1978 Sup František- 1979 Řeřich Josef – 1982 Dvořák Augustin – 1990 Pavlovský Luděk – 2001 Kvasnička Jaroslav – 2007 Marek Jiří ml. 2014 Jaroslav Žák

Další dokumenty poskytl pan Kunžwart Jan o revírech od roku 1953, na kterých hospodařil písecký lidový rybářský spolek a to na revírech VLTAVA 17 (Od jezu mlýna Technice- až pod jez mlýna ve Žďákově). Průměr na 1 rybáře ulovených ryb na tomto revíru od roku 1953 do 1958 byl 27 ks ryb o váze 26 kg. na počet povolenek vydaných na tento revír 77 ks z plánovaných 300 ks na revír. Proti proudu řeky byl další revír VLTAVA 17 od mlýna na Žďákově u Chrástu až k soutoku Vltavy s Otavou o délce 10 km o 60 ha. Průměr ulovených ryb byl za stejné období 14 ks o váze 13 kg. Dalším revírem Lidového rybářského Píseckého spolku byl revír VLTAVA 19 od Podolského jezu až pod jez hydroelektrárny Nový mlýn v Údraži o délce 12 km a 70 ha. Od roku 1951 do 1958 na průměr vydaných povolenek 103 ks, bylo uloveno v průměru na 1 rybáře 31 ks ováze 40 kg.

V rámci oslav 100 výročí naší organizace, byly uspořádány rybářské závody na odstaveném
rameni Blanice u Putimi. Tyto závody měly letitou tradici a v rámci oslav přišlo si zazávodit
847 závodníků a mnoho přihlížejících. Bylo uloveno 178 kaprů o váze 310 kg a 28 línů. Vítězům
byly předány pěkné ceny , nejcenější ze všeho byla pěkná pohoda a upevnění vztahů mezi
rybáři ze širokého okolí.
Nezapomínalo se ani na mládež , která měla závod o den později na závodišti . Vedoucí
kroužků Kaderka, Žlábek , Bělecký a Marek, vedli budoucí rybáře k ochraně přírody a
života ve vodě a kolem ní. Každým rokem byla pořádána Zlatá udice, na které skládali mladí
začátečníci svoji rybářskou maturitu. Po desítky let písečtí rybáři postupovali do vyšších
soutěžích a několik stanulo na nejvyšších stupních vítězů jako Jiří Marek, Vlastimil Lechnýř,
Jíří Švehla, sourozenci Havelkovi a budou určitě i další. Písecká rybolovná technika v letošním roce slaví své 45 výročí svého založení. Více informací najdete o rybolovné technice na www.rtpisek.estranky.cz.
Slavnostní VČS se konala 6.března 1982 . Na schůzi bylo přítomno 348 členů a 307 se omluvilo.
V referátu zastupující předseda Augustin Dvořák, připoměl v obsáhlé pasáži 100 letou
tradici sportovního rybářství v Písku. Po referátu byl předán Janu Kunžwartovi věcný dar
za odpovědné plnění funkce hospodáře. Do dalšího století byl zvolen nový výbor a revizní
komise. Dvořák Augustin – předseda, Beneda Josef – místopředseda, Řeřicha Josef – jednatel
a vedoucí rybářské stráže, Kunžwart Jan – hospodář, Mžik Stanislav – účetní, Brož Karel –
pokladník, Řánek Miloslav – zapisovatel, Petřík Aleš – ref.pro čistotu vod, Kaderka Titus
a Marek Jiří – ref. pro práci s mládeží, Svoboda Josef – dopravní ref., Dále členové výboru:
Červenka František , Kolář Josef, Pecháček Josef, Souhrada Stanislav, Zborník Jiří, Žák
Josef. Náhradníci výboru: Bláha J. Bělecký E, Knotek Jiří, Pavlovský L. Poncar F. Revisní
komise: Houdek Jaroslav, Kučera Gustav a Žlábek Jiří. V roce 1982 hospodařila naše MO na
revírech Otava1 Otava 2. a Blanice 1. s délkou povodí 27 km, dále na odstaveném rameni Blanice
u Putimi a pískovnách u Kestřan. K zarybnění revírů bylo vysazeno 6 555 kaprů, 2 700
línů, 4 600 štik, 1 300 sumců a 8 000 úhořího monté v celkové hodnotě 77.979 Kčs. Naše MO
hospodařila na 18 rybnících o výměře 10,86 ha v nich byla vyrobena násada pro revíry MO.
Ještě jedna poznámka, v roce 1945 bylo organizováno jen 196 členů a 16 čekatelů. V letošním
roce měla naše MO 1089 členů, 162 žáků a 67 juniorů. Bylo vydáno 1451 povolenek. Výbor
organizace věnoval velkou pozornost mládeži, zejména zásluhou Kaderky, Žlábka, Běleckého
a Marka , úspěšně pracovaly 3 kroužky v DDM a jeden kroužek rybolovné techniky, která
dosahovala velmi dobré výsledky v soutěžích. Na rybochovných zařízeních bylo odpracováno 4.736 hodin, na zachování životního prostředí 2.399 hodin a dalších aktivit.
Výroční členská schůze se konala 21. února 1983 za účasti 389 členů , zhodnotila minulý rok a
schválila usnesení pro rok 1983. Rybolovná technika obsadila v lize mládeže v ČB. 2. místo.
Do revírů bylo vysazeno 39.129 ks ryb v celkové hodnotě 90.686 Kčs. Bylo vydáno 1.558
povolenek za 192.819 Kčs. Rybářská stráž za účasti 30 členů zkontrovala 1. 953 rybářů.
Počátkem roku 1984 bylo v kartotéce naší MO registrováno 1142 členů, Na VČS bylo přítomno bylo 299 členů. Zasedání výboru proběhlo 9.dubna, kde předsedou byl zvolen Augustin Dvořák, který navrhl předsednictvo výboru a další funkce. V sobotu 14. dubna proběhlo školení 80–ti nových členů MO ČRS Písek. V květnu se konaly v Putimi tradiční rybářské závody, bylo vysazeno 776 kg ryby v hodnotě 10 750 Kčs.V krajské Zlaté udici Písek byl druhý a v národním kole ZU přispěli naši závodníci k druhému místu Jihočechů. V lize mládeže ČSR získal Písek 2. místo. Na listopadovém zasedání výboru, hospodář Jan Kunžwart oznámil že vysazení ryb bylo překročeno o 30% do našich revírů.
Do roku 1985 vstoupila MO s členskou základnou 1 197 členů. Na VČS, předseda Augustin Dvořák, vzpomněl na zemřelé členy naší MO. Za KV ČRS ing. Voharčík předal našim členům vyznamenání za práci v ČRS. Rybolovná technika získala v soutěžích čtyři druhá místa. Ivan Zborník ulovil štiku v revíru ÚN Orlík o hmotnosti 19,25 kg a délce127 cm a získal bronzový odznak.Na našich revírech bylo uloveno za minulý rok 9 931 ks ryby o celkové hmotnosti 11421 kg.Čistota vod až na rybník ve Svatonicích bylo vše v pořádku.

V lednu 1986 MO ČRS Písek měla registrováno 1183 dospělých, 79 dorostu a 272 dětí do 15 let.VČS se konala v městkém divadle a bylo přítomno 477 členů naší MO. Po zahájení schůze předsedou s. Dvořákem, byla přednesena zdravice mladých rybářů. V hlavní zprávě bylo zdůrazněno splnění kolektivního závazku za rok 1985. Delegát KV ČRS s. Zajíc předal diplom naší MO, čestná uznání a medaile našim členům. Dne 10.května se konaly rybářské závody v Putimi, kde bylo nasazeno za 12 000 Kč kapra.a ceny pro závodníky za 1000 Kč. Naše MO hospodařila na třech revírech Otava 1, Otava 2, a Blanice 1. o délce povodí 27 km a rozloze 96 ha a na odstaveném rameni u Putimi 1,5 Zarybňovací plán nám stanovil vysadit celkem 28 300 ks ryby o celkové do 15-ti let. Dne 10.března se konala VČS v divadle za účasti 470 členů. THP, 67 pracovníků v zemědělství, 234 ostatní povolání a 292 důchodců a 374 dětí.z toho 18 dívek. K 1.lednu jsme měli 1275 členů z toho 22 žen, 99 mladistvých, 341 dětí. 124 mladistvých a 318 žáků. Výroční členská schůze se konala tradičně v městském divadle

K 1.lednu 1988 měla písecká MO 1290 členů z toho 572 dělníků, 125 . Z celkového počtu bylo 22 žen. Dále bylo registrováno 95 mladistvých a 409 dětí do 15 let, z toho 20 dívek. V průběhu roku bylo vydáno 2002 povolenek za 227.679. Celosvazových 19 povolenek. Naše MO postoupila za 23.000 Kčs rybník ve Svatonicích S.P. ZNZ Písek, který zamořila topnými oleji. Značná pozornost byla věnována zárybnění našich revírů. Plán 27.800 ks – skutečnost 62.235 ks, bylo využito 17 chovných rybníků, kde bylo vychováno 59.958 ks ryb o váze 9.157 kg v hodnotě 126.000 Kčs. Zde musíme ocenit vynikající práci hospodáře Jana Kunžwarta a práci desítek brigádníků. V průběhu roku bylo odpracováno celkem 8.755 hodin na potřebných prací pro MO. V Putimi 7.5. byly uskutečněny rybářské závody. Vítězové si odnesli ceny za 1 000 Kčs, ale pro MO byla tato tradiční akce ztrátová. Rybolovnou techniku trénovalo 29 závodníků, účastnili jsme se 16-ti závodů toho 9 celostátních. Mezi nejlepší závodníky z dospělých byl Marek Jiří ml, z dorostu Kothánek,Maťátko , z žáků Záleský, Valenta, Doubek, z žákyň Doubková a Fenclová. Akce které pořádala naše MO byly hodnoceny kladně, díky členovi výboru Markovi st. Letos došlo v našich revírech k několika haváriím znečištěním řek, bez úhynu ryb, celkem 8 x v Horažďovicích a Strakonicích. Čistotu vody sledoval člen výboru Aleš Petřík. Rybářská stráž pod vedením s. Řeřichy měla 33 členů z toho 5 pro ÚN Orlík. Bylo provedeno 1.355 hodin pochůzek, zkontrolováno 1.179 rybářů a na ÚN Orlík 471 rybářů. Bylo zjištěno 19 porušení RŘ z toho 2 x pytláctví. Podle pokladníka Karla Brože, výdaje činily 136.328 Kčs a příjmy 157.151 Kčs.
Počátkem roku 1989 bylo registrováno 1.343 členů z toho 21 žen, 105 mladistvých Do našich revírů bylo vysazeno v průběhu roku 40.350 ks. ryb o váze 6.211 kg. Plán byl překročen o 30 %, díky hospodáři Janu Kunžwartovi a hospodářskému zboru.Byl odbahněn rybník Kinkorovec. 168 členů naší MO darovalo krev. Stříbrnou medailí byl oceněn Jiří Zborník za ulovení Pd 65 cm a 3,80 kg. Rybolovná technika měla dobré výsledky, v lize mládeže ČSR byla druhá, v II.lize pátá a krajských soutěžích celkově druhá. Marek Jiří st. byl vyznamenán jako“ vzorný trenér“. Celkově v letošní roce byly výdaje 154.000 Kčs a příjmy 198.517 Kč. Nejvýznamnějším rysem do vstupu roku 1990, přispěly listopadové události. VČS konanou 13.3.1990, zahájil předseda pan Augustin Dvořák, přednesl zprávu o činnosti naší MO a poděkoval za úspěchy naší mládeže v rybolovné technice. Pan Kunžwart hospodář MO, podal správu o hospodaření na naších rybnících a porovnal vysazování s ostatními léty, přednesl plán pro tento rok. Bylo zvoleno 24 členů výboru jednomyslně. Delegát KV ČRS Dr.Karel Křivanec informoval s postupem vydávání povolenek při různém druhu hospodaření MO. Byla schválena účast v krajském hospodaření s možností místních povolenek. Na schůzi výboru 22.3. bylo provedeno rozdělení funkcí ve výboru. Na návrh odstupujícího předsedy p.Augustina Dvořáka, byl do funkce předsedy zvolen Luděk Pavlovský,dále místopředsedou p.Kaderka, hospodářem p.Kunžwart, zást.hospod pro rybníky.p.Masnér, pro tekoucí vody p.Žák V, jednatelem a ved.ryb.stráže p.Řeřicha, účetní pí.Žáková, pokladník p. Brož, dopravní ref. p.Slaba, mládež p.Plzák, RT p.Marek st., stavební tech. p.Žák J., p.Dvořák, čistota vod p. Petřík, př.kárné kom. p.Červenka, kulturní komise p Setunský, zapisovatel p.Žižka, řídiči V3S členové hosp.sboru pp. Souhrada, Řeřicha M. řídič M 461a skladník p.Pavlovský Vl.,ostatní čl.hos.sboru pp.Svoboda,Kašpar,J.Zborník V tomto roce ulovili naši členové 3.051 ks kaprů o váze 5.626 kg (1,84kg) 503 ks štik (896 kg) 165 candátů (253 kg) 12 sumců (149 kg) 2048 cejnů, 32 bolenů,37 lipanů. Celkem bylo uloveno 9.330 ks ryb o váze 9.241 kg. V RT pořádala naše MO 2 krajské halové závody a ligu mládeže ČSR na Dukle. Celkem jsme se účastnili 12 závodů v II. lize 3.místo, v I. lize 7. místo a v lize mládeže jsme byli druzí. Na rybochovných zařízení se odpracovalo 1.881 hodin a na dostavbě rybářského domu 1.399 hod. a odevzdáno bylo 11.778 kg krmiva. Dne 29.září oznámila veřejná bezpečnost že rybník „ KAMENITÝ“ je na bahně, a ve vypuštěném rybníce jsou uhynulí kapři. Uhynulo asi 350 kg v hodnotě 6.000 Kč. Pan Žák V. který strojil rybník se zavázal že do konce roku 1990 dodá náhradu kapra K2 a K3 v hodnotě 6.000 Kčs. Rybářská stráž zkontrolovala 1278 rybářů a bylo 24 porušení RŘ a 4 pytláctví. Vysazeno bylo 30 839 ks ryb o hmotnosti 7 074 kg . Hospodařili jsme na 17 rybnících o rozloze 10,55 ha. Na našich revírech jsme ulovili 12 573 ks ryby o celkové hmotnosti 14 086 kg, na člena MO 7,30 kg. V roce 1986 pracovalo s ODPM 5 kroužků z toho 1 kroužek rybolovné techniky. Čistota vody byla v pořádku a nebyla zaznamenána žádná havárie. Kárná komise řešila hrubé porušení RŘ v osmi případech, byla uložena kárná opatření.
V naší MO bylo registrováno k 1,lednu 1991 celkem 1.196 členů z toho 24 žen, divadle za účasti 294 členů MO. Schůzi zahájil předseda Luděk Pavlovský a vzpomněl na zemřelé členy naší MO. Pan Řeřicha přednesl zprávu o práci výboru za uplynulé období. Hospodář pan Kunžwart o rybochovném zařízení a zarybňování v minulém roce. Další funkcionáři podali zprávy ,Marek st. RT a mládež, pí Žáková rozpočet, pan J.Žák investice, p. Červenka kárná komise a p. Řeřicha rybážská stráž. Za KV ČRS vystoupil p. ing. Jan Štěpán k problémům plnění členských povinností. Hospodářská činnost byla přibližně stejná jako v minulém roce, přijmy z hospodaření činily 243.983 Kčs a výdaje 211.144 Kč. Naši rybáři ulovili 10.848 ks ryb o váze 10.515 kg. Z toho kaprů 3.042 ks o váze 5.954 kg. Rybářská stráž zjistila 12 přestupků a 10 případů pytláctví. Nejčastějším přestupkem bylo chytání na tři pruty. V průběhu tohoto roku nedošlo k žádnému znečistění našich vod. Kvalita vody je na Otavě sledována denně a na chovných rybnících podle potřeby.
V roce 1992 bylo registrováno 1.124 členů z toho 10 žen 99 mladistvých a 369 žáků. Od 1.1.1992 vstoupil v platnost nový RŘ ČRS. K základním změnám patří znovuzavedení všeobecného zákazu lovu ryb na mimopstruhových vodách do 16.3. do 15.6. Na ÚN, jezerech, odstavených ramenech se zákaz zkracuje do 30.4. Na ÚN Orlík se chytá celoročně.V našich revírech byla upravena míra sumce na 90 cm. kapra na 38 cm. U ušlechtilých ryb je upraven počet na mimopstruhových vodách na 60 ks za rok, a pstruhových na 40 ks lososovitých ryb na vydanou povolenku. U dětí byla povoleno, že mohou chytat do 10 let na 1 prut držitele povolenky od 18 let.Do našich revírů bylo celkem vysazeno 51.402 ks ryb v hodnotě 147.304 Kčs a hmotnosti 7.040 kg. V našich 15-ti rybnících o rozloze 9 ha bylo vychováno 44.432 ks rybí násady v hodnotě 182.749 Kčs. z toho bylo 13.607 ks K2 a K3, štiky Š1 4.450 ks, sumec SU-1 1.035 ks a bolena 4.300 ks.Pro štičí líheň v Táboře dodala naše MO 44 kg generační štiky a 65 kg lína na export. Pro MO ČRS Strakonice,Milevsko,Sepekov, Mirotice a Orlík, jsme dodali násadu tlouště,bolena,mníka a sumce v hodnotě 12.493 Kčs. Na našich revírech bylo uloveno 10.411 ks ryb o váze 11.553 kg . Byla prodána P-V3S s tím že potřebnou dopravu zajistí FOR za pronájem garáže u rybářského domu. Stavební činnost u skladu krmiv zdržela výstavba dálkového vodovodu přes náš pozemek. Děti z rybářských kroužků provedly úklid břehů Otava v Písku, na dobré úrovni pracoval kroužek RT, který postoupil do krajského kola kde skončil na třetím místě. Pan Ivan Zborník zdolal na ÚN Orlík tolstolobce pestrého délka 108 cm váha 18,7 kg, byl mu udělen „stříbrný odznak“ Dalším úspěšným rybářem byl ing. Hromada Josef který ulovil kapra na ÚN Orlík o délce 99 cm a váze 24,7 kg. Tento kapitální úlovek byl oceněn „Zlatým odznakem ČRS“. Oběma našim členům BLAHOPŘEJEME. Tradičně VČS se konala v březnu 1993 v píseckém divadle. Pan Luděk Pavlovský přivítal přítomné a podal zprávu za uplynulé období. Potom následovaly zprávy odborů. Hospodář pan Kunžwart Jan přednesl že byl úspěšně splněn zarybňovací plán, který byl značně překročen. Vlastní produkce rybích násad z 15 rybníků, jsme získaly 40 tisíc různých druhů ryb v hodnotě 177.177 Kč. V úlovcích průměrná hmotnost kapra dosáhla 2,15 na kus. Bylo uloveno 1.017 štik, 234 candátů, 8 sumců, 35 bolenů a 87 lipanů. Na VČS se hlasovalo o změně názvu MO ČRS na původní PRVNÍ ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SPOLEK V PÍSKU. Z přítomných 252 členů hlasovali pro tuto změnu 223 členů. Návrh nevyšel od výboru, ale od řadového člena. (poznámka, změna názvu byla neuvážená, protože JúS ČRS nehodlal spolupracovat s tímto názvem, ale s MO ČRS Písek ! Tato neuváženost stála naší MO v roce 2006 asi 15.000Kč) V letošním roce chytil Miroslav Nedomlel candáta obecného, který měřil 98 cm a vážil 10,15 kg. Za úlovek získal „stříbrný odznak ČRS“ Rok 1994 začínal s novým názvem „První český rybářský spolek v Písku“ V kartotéce bylo registrováno 1.225 členů z toho 19 žen, 95 mladistvých a 313 dětí. Pod tímto záhlavím se také konala VČS 15.března 1995 v městském divadle. Podle zprávy kontrolní revizní komise nebylo shledáno žádných závad v plnění všech celoročních úkolů. Celkový souhrn majetku činí 928 tisíc korun. Dosavadní výbor odvedl velmi dobrou práci. Celkem bylo vydáno 1.867 povolenek v ceně 429.747 Kč a 1.740 DM. Sedmi dlouholetým členům byla poskytnuta úhrada na povolenku z pokladny spolku v plné hodnotě. Na údržbě, rybnících a zařízení bylo odpracováno 3.714 hodin a bylo odevzdáno 11.921 kg krmení. Byla zahájena výstavba rybochovného zařízení u skladu v Zátaví. Po vyjasnění majetkových poměrů okolo skladu v Zátaví se začalo s tereními úpravami a oplocením pozemku včetně budoucích rybníčků. Pan Kunžwart mimo jiné řekl že byl vysazen kapr v počtu o 10% a v hmotnosti o 50% více než v minulých letech. Do našich revírů bylo vysazeno 9.162 kg ryb a bez mála 50.000 ks. V rybolovné technice v krajských soutěžích obsazovali písečtí závodníci prvá místa. V celostátní lize mládeže se Písek umístnil na 3 místě a v I. lize jsme byli pátí z dvanácti družstev ČR. Mládež také nezahálela, 5 kroužků a 1 kroužek RT v dubnu 82 dětí absolvovalo místní kolo Zlaté udice a v rámci zkrášlení prostředí kolem řeky Otavy v Písku uklízeli břehy od odpadků. Byli oceněni úspěšní rybáři, kteří chytili trofejní ryby jako p.Vokřáp Jan který ulovil podoustev říční 51 cm o váze 1,75 kg „stříbrný odznak“ p. Řehoř jan se mohl těšit z perlína o váze 0,65 kg „ bronzový odznak“. ČRS, také ocenil dlouholetou a mimořádně obětavou práci, jednatele našeho rybářského spolku pana Josefa Řeřichy, který nekompromisně vyžadoval na členech plnění členských povinností. V tomto roce jsme hospodařili na vlastních rybnících – Zátaváčku, Malém Bezejmenném, Velkém Bezejmenném, Kinkorovci, dále pak na rybnících pronajatých od státu a od soukromníků. Do této skupiny patří rybníky Brigádník, Kos, Dlouhý, Štětináč, Formánek, Jezera a Kasinský a v okolí Ameriky – Ticháček, Bašta, Trubka a Beran. V Hůrkách ještě rybník Boubelíkovec. Posledních pět rybníků je pronajato od obce písecké.

Seznam členů výborů „ Prvního Českého rybářského spolku v Písku“ BROŽ Karel – pokladník, ČERVENKA František – předseda kárné komise, DVOŘÁK Augustin – stavební komise, HUBÁČEK Josef – hospodářský sbor, KADERKA Titus – místopředseda, KUNŽWART Jan – hospodář, MAREK Jiří st. – vedoucí rybolovné tech., MAREK Jiří mladší – člen, MASNER Miroslav – rybniční ref., PAVLOVSKÝ Luděk – předseda, PAVLOVSKÝ Vladimír – skladník, PETŘÍK Aleš – ref. pro čistotu vod, PLZÁK František – ref. mládeže, ŘEŘICHA Josef – jednatel SLABA Jiří – referet dopravy, SOUHRADA Stanislav – hosp. sbor, SVOBODA Josef – hosp. sbor, TOMEK František – účetní, VRCHLAVSKÝ Josef – zapisovatel, ZBORNÍK Jiří – hosp. sbor, ŽÁK Václav – ref. tekoucích vod, BARTUŠKA Milan – ved.revizní komise, DUPAL Jiří – člen výboru, KVASNIČKA Jaroslav – člen výboru.

Pokračování na: Historie píseckých rybářů od roku 2002 do současnosti…..

Pokračování v historii píseckých sportovních rybářů od roku 2002.

Velká voda nám udělala Škodyza: 697.651 Kč.
Další zprávy písemnosti do roku 2002 nelze poskytnout, protoze Byly
Velkou vodou zničeny.
Rok 2002 – Zpráva jednatele. Začátkem letošního roku Měla naše organizace
1.710 členů. Z toho 85 mládež 195 dětí do 15-ti let. Prodáno bylo 1.584 ks povolenek za 956.350 Kč. Členové kteří jsou členy déle neľ 45 let obdrželi zdarma místní povolenku. Na opravách rybochovných zařízení bylo odpracováno celkem 2.183 odevzdáno bylo 7.146 kg krmiva. Odesláno dopisu bylo 382 vyřízeno 126 faktur korespondence. V roce proběhlo 6 výborových schůzí, 3 schůze předsednictva 1 VCS. Pri pracovní činnosti bylo vozidlem ARO 240 najeto 4.604 km s celkovou spotřebou 933 litrů PHM. Na vąech výjezdech Byl přívěs. Škody způsobené naší Organizaci PŘI povodni 13.8.2002. Na budově / dle stavebního rozpočtu / 457.651 Kč. Na movitém majetku / dle inventur / 170.000 Kč. Na rybnících 50.000 Kč. Na rybí obsádce 20.000 Kč. Od 15-18 let 74 348 dětí Předseda MO Zahájil schůzí přednesl zprávu o činnosti MO. Zprávu doplnil hospodář Jan Kunžwart pokladník Karel Brož. Delegát KV s. Honsa poděkoval za vykonanou práci předal členům čestná uznání odznaky. Mladí Rybáři Dobrych výsledků dosáhli v krajském kole ZU přivezli 5 medailí pohár. V Lize mládeže ČSR Získali jsme v rybolovné technice 2. místo. Zarybňovací plán roku 1987 Byl 27.800 ks o hmotnosti 5000 kg. Skutečnost byla 8158 kg ceně 110.139 Kč. Na našich revírech bylo uloveno v roce 1987 14 606 ks ryby o hmotnosti 10 693 kg. Čistota vod byla v pořádku.
Dne 25.února 2004 proběhla výroční členská schůze za přítomnosti Pouze 72 členů organizace. Předseda Luděk Pavlovský Zahájil schůzí předal slovo jednateli Panu Jaroslavu Kvasničkovi, Který seznámil přítomné se základními údaji organizace. Počet členů k 1.1. 2004 Měla organizace celkem 1.708 členů včetně mládeže a dětí. Hospodář pan Kunžwart Jan seznámil členy s výrobou násad vysazováním do revírů Otava +1, 2 +1 Otava Blanice. Za mládež RT podal zprávu Jiří Marek ml. Za rybářskou stráž pan Dupal. V diskuzi promluvil za Jihočeský územní výbor pan Mgr. Hladík, hospodář Jih.kraje. Kontrola rybářů, chování rybářské stráže ao změnách v nové vyhlášce, která vstoupí v platnost k 1.6.2004. Byla navržena komise schválená pro zarybňování revírů, Aby pp. Chalupský, Lusk, Bartoš, Držbek Urban. Výroční členská schůze, konaná 21.3.2005, v městském divadle za přítomnosti pouhých 63 členů, rozhodovala po čtvrt hodině čekání o další činnosti organizace. Po schválení jednotlivých komisí, přednesl zprávu jednatel pan Kvasnička Jaroslav, Který schůzí seznámil s prací v MO ČRS Písek. Hospodář MO pan Kunžwart podrobně seznámil přítomné s výsledky kontrol odevzdaných povolenek co do počtu ulovených ryb v našich revírech. Podrobně popsal Výši obsádek pro naše revíry seznámil o výrobe rybích násad pro příští Období. Účetní pan Tomek František přednesl plán jeho Plnění v roce 2004 s výčtem jednotlivých položek rozpočtu pro rok 2005. Byla Hodnocená Kladné práce s mládeži výborné výsledky v rybolovné technice, Které přispěly v reprezentaci města Písku naší MO ČRS. Za JUS se účastnil pan Pinc, Který přednesl zprávu o zarybnění ÚN Orlík o úlovcích na TÉTO nádrží. Diskuse se nesla v duchů, proč zapisovat datum před začátkem lovu, vše bylo vysvětleno krajským delegátem. Míra kapra byla zvýšená na 40 cm. Závěrem pan Zájeda přečetl Návrh na Usnesení které bylo schváleno.

Koncem roku 2006 Měla naše MO 1.639 členů z toho 54 členů mládeže a 128 dětí do 15-ti let. MO Měla 3 kroužky, o celkovém počtu 39 dětí. Prodáno bylo celkem 1.426 povolenek za 1.094.795 Kč.Pro členy kteří jsou nepřetržitě Organizování 45 let obdrželi povolenky na místní revíry zdarma.V tomto roce bylo proškoleno 28 Nových členů naší MO. Na opravách rybochovných zařízení, výlovech, úpravách terénu kolem rybníků, vysekávání porostů, sekání ledu krmení ryb, bylo odpracováno celkem 3.375 hodin. Od členů bylo odebráno 10.151 kg krmení pro ryby dokoupeno bylo 22 tun. Uskutečnilo se 11 výborových schůzí, 3 schůze předsednictva a 1 výroční členská schůze. VCS se účastnilo celkem 78 členů. VČS ukládá výboru organizace Sledovat Průběžné výsledky v hospodaření ve finanční činnosti ve vąech oblastech naší práce MO pravidelne vyhodnocovat na výborových schůzích Dosažené výsledky.

 

V průběhu roku 2007 Byl pravidelne svolaván výbor MO první pondělí v měsíci.
Rok 2007 probíhal ve znamení 125 výročí založení rybářského spolku píseckých
rybářů. K tomuto výročí Byly uspořádány akce, Liga mládeže v rybolovné technice
na stadionu Dukla, kde Písecké družstvo zvítězilo. Dále naše MO uspořádala
rybářský závod na řece Otavě u městského ostrova. Byla zde vysazena konzumní
Ryba 000 v hodnotě 20 Kč.
Naše Rybolovná technika Měla mít výročí, před 45 lety za účasti pana Michalce
z Jindřichova Hradce zakládajících členů pánů Krále, Dvořáka, Titla, ďalších
začali trenovat a další roky už se řadili mezi přední závodníky ČSSR. V letošním
Byl v roce Písku I. Lize na 5. místě v ČR. Mládež vyhrávala jeden závod za druhým
av Lize mládeže v ČR jsme byli absolutně první.
Další službou pro naše členy je Otevření WEBU naší MO ČRS Písek, kde jsou
Informování o dění naší MO. www.mocrspisek.estranky.cz
Zpráva hospodáře s. Kunžwarta. Naše MO hospodařila v roce 2007 na třech
revírech. OTAVA 1. OTAVA 2 BLANICE 1. Celkové povodí o délce 25,6 km
rozloze 92,5 ha. Z toho Blanice 1, 6,6 km / 12,5 ha, Otava 1 5 km / 20 ha
Otava 2 14 km / 60 km. Byl celkem plán vysazení ryb v 42 000 ks a skutečnost
byla 43 356 ks. Plán v kg Byl 6 270 a skutečnost byla 8 282 kg.
Celková hodnota násad v roce 2007 činila 381 944 Kč. Naše MO vysadila
23 056 kusů násady o hmotnosti 7 485 kg v hodnotě 316 466 Kč s dopravným
22 148 Kč v Celkové hodnotě 338 614 Kč.
Z krajské distribuce Získali jsme plůdek násadu celkem 20 300 ks o hmotnosti
800 kg v hodnotě 43 330 Kč.
Výroční členská schůze MO, která se konala dne 8.dubna 2008 v restauraci Šumava za přítomnosti 50 členů !!!!!!!!!
Zpráva jednatele pana Kvasničky. Koncem roku 2007, Měla MO 1608 dospělých členů, 50 členů mládeže od 16-18 let 117 dětí. Bylo prodáno 1.411 povolenek v ceně 1.275.950 Kč.
Na výlovech, rybochovných zařízení ostatnĂch pracích, bylo odpracováno 3.165 hodin.
Krmiva od členů bylo odevzdáno 12.230 kg bylo dokoupeno 18 t krmné pšenice.
Bylo Odesláno 203 ks korespodence se uskutečnilo 11 výborových schůzí jedna VCS.
Naše vozidlo spotřebovalo 920 litrů nafty a ostatní spotřeba PHM 41 l Motorové pily
křovinořezu.
Zpráva hospodáře pana Kunžwarta je uvedená ve vysazovacím plánu skutečném vysazení ryb v našich třech revírech za rok 2007. (Zprávu najdete, rubrice (VYSAZOVÁVÁNÍ RYB)
Zpráva účetního pana Havla, Skutečnost v tis. Kč. Tržby celkem 900,
Členské známky -252, fin.příspěvky od členů – 208, fin.příspěvek mezi organizacemi 399,
Výnosy ostatní – 3,
Náklady celkem 898,
spotřební materiál – 190, násada ryb 80, DKP 30, PHM 35, ostatní 45,
energie 31, opravy udržování 13, cestovné 71, náklady na reprezentaci 2, ostatní služby včetně nájmu 105, mzdové náklady 301, soc. zdr. .. pojištění 55, daň z nemovitosti 1, odpisy HIM 77, ostatní fin, náklady 52.
Ve skutečnosti bylo dosaženo 960 tis. Kč bylo vynaloženo v nákladech 949 tis. Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2008: Ve výnosech se předpokládá dosáhnout 980 tis. Kč
Rozpočet nákladu se navrhuje 980 tis. Kč. Výbor doporučil VCS tento rozpočet schválit.
Podrobná zpráva pana účetního je uložená v kanceláři naší MO ČRS Písek.
Zpráva dozorčí komise pana Červenky, komise řešila dva přestupky. Byla odebrána
povolenka na 3 měsíce za lov v noci za 9 měsíců nezapsání datumu, revíru chytání na tři pruty.
Dozorčí komise provedla kontrolu hospodaření neshledala žádné Závady za rok 2007.
Rybářské stráže zprávu přednesl pan Dupal, máme 13 členů RS ztoho 3 na ÚN Orlík.
Bylo provedeno 138 pochůzek Zkontrolováno 414 rybářů, dále 56 pochůzek na ochranu rybníků naší MO. Bylo zjištěno 53 přestupků z toho 37 na ÚN Orlík. Nejčastější přestupky:
nedodržení povolené doby rybolovu, nezapsaná docházka, Neplatné doklady (ryb.lístek), rybolov na více prutů, nezapsaný úlovek, nepřítomnost u prutů.
Zpráva rybolovné techniky mládeže pan Marek, celkem RT trenuje Závodí 22 členů MO Získali jsme 9 poháru za I. miska av jednotlivcích 26 zlatých 10 stříbrných a 8 bronzových medailí. V Lize mládeže Získali jsme titul Mistra ČR. (všechny kola jsme vyhráli) V dospělých byla nejúspěšnější Tereza Havelková, v juniorech Jan Krhut av žácích Filip Hlaváč.
Naši závodníci se účastnili krajské ZÚ skončili na 4 místě. Pokročilí závodníci trenovali na letním soustředění v Táboře v Karlově u Smetanovy Lhoty. Poděkování si zaslouží ved.rybářských kroužků pan Rek slečna Segečová. Za udržování trenovací plochy pro RT si zaslouží poděkuvání Školník ZŠ T. Šobra pan Plzák.
Usnesení: Výroční členská schůze (VCS) schvaluje zprávu o činnosti organizace za uplynulý rok, Roční uzávěrku a rozpočet na rok 2008. V hospodářské oblasti, na úseku výstavby, na úseku práce s mládeži rybolovné techniky kontroly čistoty vod.
VCS ukládá: výboru organizace, Sledovat hospodaření ve finanční činnosti ve vąech
oblastech práce. Vydat místní povolenky zdarma pro naše členy kteří jsou členy naší MO déle neľ 45 let.

Rok 2011 nové logo ČRS MO Písek:

 

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap