Close

Místní kolo Zlatá udice 2024 – Písek

Dne 6. 4. 2024 ČRS MO Písek uspořádala ve spolupráci s DDM Písek Místní kolo Zlaté udice 2024. Závodu se zúčastnili děti z rybářských kroužků. Začínalo se lovem ryb na pravém bře…

Více ZDE

24.3.2021

Městský úřad Písek zavede nové postupy při řešení přestupků na úseku rybářství

Písek jako jedna z prvních obcí s rozšířenou působností začne využívat zákonné možnosti ukládání blokových pokut za přestupky na úseku rybářství přímo na místě členy rybářské stráže. Od 1. dubna tohoto roku budou moci rybářské stráže při kontrole v revíru vyřešit zjištěný přestupek, aniž by bylo nutné rybáři zadržet povolenku a zahajovat s ním přestupkové řízení, jež bývá často zdlouhavé. „Ukládání blokových pokut rybářskou stráží umožňuje zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ale úřady dosud tuto možnost příliš nevyužívaly,“ uvedl David Schwedt, vedoucí oddělení zemědělství a ekologie odboru životního prostředí, pod nějž agenda rybářství spadá.

Příprava na nové postupy při řešení přestupků na úseku rybářství probíhala již od začátku minulého roku. „Slibujeme si od nich mimo jiné snížení administrativní zátěže mnohdy komplikovaných správních řízení, jejichž počet meziročně vzrostl na úseku rybářství ve správním obvodu ORP Písek o více než 300 %,“ dodává vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra. Vybrané rybářské stráže budou od 1. dubna při kontrolách disponovat kromě služebního odznaku a průkazu, jako měli doposud, také pokutovými bloky, úředním razítkem s malým státním znakem a platebním terminálem pro případ bezhotovostní úhrady uložené pokuty. 

„Předpokládáme, že rybářské stráže budou ukládat pokuty pouze za méně závažné nedbalostní přestupky, jako je například porušení zákazu lovu mimo denní doby lovu ryb, nepřítomnost u udic, nebo porušení povinnosti přisvojené ryby zapisovat do povolenky k lovu,“ řekl David Schwedt a doplnil, že vyřešení přestupku uložením pokuty příkazem na místě bude nejen výrazně efektivnější, ale bude méně zatěžovat i samotné rybáře. Odpadne totiž předvolání k podání vysvětlení na městský úřad, opakované doručování písemností přestupci do vlastních rukou a další úkony spojené s přestupkovým řízením. „Závažnější přestupky, zejména ty úmyslné nebo v daném roce opakované, jako je úmyslné provádění lovu na více než dvě udice, lov bez povolenky nebo rybářského lístku, nebo případy, kdy bude nutno zadržet rybářskou výbavu, budou i nadále oznamovány rybářskou stráží na městský úřad ke správnímu řízení,“ zdůraznil David Schwedt. Zároveň dodal, že slušných rybářů, kteří loví ryby v souladu se zákonem, se uvedené postupy vůbec nedotknou.Na Písecku se nachází jedny z nejatraktivnějších rybářských revírů v ČR, jako například údolní nádrž Orlík, Otava I a II, nebo rybářsky zajímavé menší řeky jako Blanice, Skalice či Lomnice. Jak uvádí Branislav Ličko, vedoucí hospodářského oddělení Českého rybářského svazu, pod který spadá například revír 481 501 ÚN Orlík, nově zavedený způsob řešení přestupků může být pro rybáře paradoxně výhodou. Pokud rybářská stráž vyřeší například porušení stanovených bližších podmínek výkonu rybářského práva (tzv. BPVRP) uložením blokové pokuty na místě, tedy přímo v rybářském revíru, a rybář s uložením pokuty souhlasí, nemusí mu být zadržena povolenka k rybolovu, jako tomu bylo doposud. V podstatě to znamená, že u méně závažných porušení může rybář po uvedení věci do pořádku pokračovat v rybolovu. Zároveň nebude nutné, aby s ním bylo vedeno přestupkové řízení na příslušném úřadu ORP, případně souběžné kárné řízení v rámci Českého rybářského svazu. 

Vzhledem k tomuto novému postupu řešení přestupků žádáme rybáře a rybářky, aby se při lovu v rybářských revírech vyvarovali porušení nastavených podmínek lovu. Rybářská stráž je úřední osobou podle zvláštního zákona, mezi jejíž oprávnění náleží také například požadovat pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie. Věříme, že kontroly rybářskou stráží budou v tomto roce probíhat bezproblémově. „Rybolov je oblíbený koníček spojený se zdravým pobytem v přírodě, který v současné situaci vládních zákazových opatření v České republice nabývá na významu. Nekažme si tedy příjemné chvilky strávené u vody, chytejme jen tak, jak to dovoluje platná legislativa a plně respektujme rybářské stráže při výkonu jejich funkce,“ uzavírá David Schwedt. V případě dotazů se lze obrátit na Městský úřad Písek, odbor životního prostředí.

Zdroj: https://www.mesto-pisek.cz/mestsky-urad-pisek-zavede-nove-postupy-pri-reseni-prestupku-na-useku-rybarstvi/d-37670/p1=29518

Share via
Copy link
Powered by Social Snap